logo sofi-21

מאז שחזרנו לארץ אבותינו מהגלות, התחדשו תורות והלכות רבות שהיו מונחות בקרן זווית. כגון: הלכות צבא, הלכות חקלאות יהודית, ועוד.
אנו מקוים שעכשיו הגיע תורם של הלכות הקבורה של ארץ ישראל, לעומת מנהגי הגולה.
בארץ ישראל חיים כיום כשבעה מיליון יהודים. בחמישים שנים הקרובות המדינה תצטרך למצוא פתרונות קבורה לכ-3,000,000 קברים. אם איננו רוצים למצוא את עצמנו חיים בבית קברות אחד גדול עלינו לתת את דעתנו לשאלה היכן ייקברו כולם.
המועצה הדתית גוש עציון, ביחד עם גופים ואישים נוספים, מקדמים את שיטת הקבורה שהיתה נהוגה בארץ ישראל בבחינת: להחזיר עטרה ליושנה.

לאחר שהבנו ששיטת הקבורה הקיימת מחייבת שינוי מהותי, מפני שהמשך המצב הקיים גורע מקדושת ארץ ישראל, והן מפני שהוא אינו מכבד את החיים והמתים.
לכן, אין פתרון הלכתי, משפחתי ולאומי יותר מאשר חזרה לקבורת א”י.

הצבנו יעד של
2000 חתימות
להתנעת הרעיון
ואנו פונים אליכם להוביל מהלך ציוני ותורני שכזה

(אין בחתימה משום התחייבות להיקבר בקבורת א”י אלא רק בתמיכה ברעיון)

Beit_Almin_04

קבורת שדה

קבורת מכפלה

קבורת סנהדרין

קבורה בקומות

נקרופוליס

קבורת ארץ ישראל

שלב 1

קבורה רגילה

שלב 2

ליקוט העצמות לגלוסקמא

שלב 3

הצבת הארון בתוך מבנה קבורה

אני תומך/ת ברעיון של קבורת ארץ ישראל
(אין בחתימה משום התחייבות להיקבר בקבורה זו)

המלצות

Beit_Almin_03 (2)

© כל הזכויות שמורות למועצה הדתית גוש עציון

הקריאה והחתימה מופנית לכולם, ולא רק לתושבי גוש עציון

© הדמיות בית העלמין באדיבות האדריכל אלישע מור. כל הזכויות שמורות

© עיצוב ופיתוח: נאומבורג ודרורי

לחתימה מהירה!

אני תומך/ת ברעיון של קבורת ארץ ישראל
(אין בחתימה משום התחייבות להיקבר בקבורה זו)